FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Egyesületünk alakuló közgyűlésén, ill. 2011. július 11-i közgyűlésén a felügyelő bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta: 

 

– elnök: Somogyi Tibor 

– tagok: Horváth Sándorné, Lamanda Károlyné 

 

A felügyelő bizottság alapszabály szerinti feladatai: 

 

 1. az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 
 2. az Egyesület munkájának vizsgálata és ellenőrzése szakmai-törvényességi szempontból; 
 3. a közhasznú szervezet működésének és gazdálkodásának ellenőrzése; 
 4. a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése; 
 5. a tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 
 6. az éves mérleg felülvizsgálata; 
 7. a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; 
 8. a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 
 9. az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése; 
 10. az elnökség összehívása, és javaslat tétele annak napirendjére, ha megítélése szerint az elnökség vagy a vezető tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit; 
 11. a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik vizsgálata; 
 12. írásbeli jelentés készítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv részére; 
 13. a vagyonmérleg-tervezetek és a vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése.